Autor Tema: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom  (Pročitano 75179 puta)

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« poslato: Mart 26, 2007, 01:41:51 pre podne »
ZAKONSKO REGULISANJE PARKING PROSTORA NAMENJENOG ZA OSOBE SA INVALIDITETOM I PODIZANJE SVESTI MASOVNE POPULACIJE O VAŽNOSTI PRAVA INVALIDNIH LICA

Lara Đorđević,
viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu

Vladimir Vrhovšek,
viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu


Kultura življenja je, u svakodnevnom životu, od velike važnosti. Svakodnevni život je sve užurbaniji, ljudi imaju potrebu da što brže i sve brže obavljaju poslove, a upravo ta užurbanost doprinosi tome da se zaboravljaju osnovna pravila lepog ponašanja i života u zajednici.

Ovaj tekst posvećujemo upravo jednom od segmenata kulture življenja, odnosu takozvanih “zdravih” vozača i društva uopšte prema vozačima sa invaliditetom, odnosno omogućavanju njihove mobilnosti u saobraćaju.

Posebnu pažnju treba posvetiti ljudskoj svesti i edukaciji masovne populacije. Nedopustivo česta je pojava da mnogi vozači, parkiraju svoja vozila na parkirališta za osobe s invaliditetom, iako su upozorni vertikalnom signalizacijom da je mesto na koje su parkirali svoje vozilo, rezervisano za osobe sa invaliditetom, kao i da će njihovo nepropisno parkirano vozilo biti preneseno po nalogu MUP-a, vozilom dizalicom - “paukom” JKP “Parking servis”-a (Javno komunalno preduzeće “Parking servis” je preduzeće koje donosi rešenje o davanju saglasnosti na cenovnik svojih usluga za parkiranje vozila, odnosno za prenos nepropisno parkiranih vozila po nalogu MUP-a).

Republika Srbija je, s obzirom na osnovnu ideju i zahtev - integracija lica sa posebnim potrebama u društvo i kulturu, zainteresovana da pomogne invalidnim licima i obezbedi, između ostalog, njihovu što bolju mobilnost. To država, između ostalog, čini obezbeđujući invalidnim licima parking mesta rezervisana samo za njih. Tako je, u skladu sa članom 10. stav 3. Odluke o javnim parkiralištima (“Službeni list grada Beograda”, br. 18/2003 i 3/2006) kojim je propisano da je organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja dužna je da na opštem, a preduzeće na posebnom parkiralištu u zavisnosti od kapaciteta, odredi parking mesta za vozila invalida, iscrtan određen broj parking mesta za invalide (parking mesto iscrtano žutom bojom sa znakom (vertikalna i horizontalna signalizacija).

Međutim, da bi lica sa invaliditetom u potpunosti mogla da se koriste svojim pravom, neophodno je raditi na menjanju svesti i stava vozača masovne populacije prema vozačima sa invaliditetom (u konkretnom slučaju radi se o osobama kod kojih postoje teža i teška oštećenja donjih ekstremiteta, sa dijagnozama koje potvrđuju da se radi o licima kojima je utvrđeno smanjenje ili potpuni gubitak funkcionalnosti organa za kretanje, tj. o teškoj pokretljivosti, zbog čega se te osobe služe štakama, štapom ili invalidskim kolicima). Država će to postići rigoroznijom kontrolom i propisivanjem strožijih kazni za vozače masovne populacije, koji svoja vozila nepropisno parkiraju na parkiralištima obeleženim za osobe sa invaliditetom.

Mišljenja smo da bi jedno od rešenja bilo da saobraćajna policija vrši kontrolu, odnosno nadziranje korišćenja parking mesta namenjenih osobama sa invaliditetom; da pri izvršenom nadzoru izda nalog vozilu dizalici - “pauku” JKP “Parking servis”- a da nepropisno parkirano vozilo prenese (prenos vozila se posebno plaća, što je i danas slučaj, pa vozači plaćanje iznosa prenosa doživljavaju kao kaznu); da po utvrđenom identitetu vozača, koji je nepropisno parkirao vozilo na parking mestu namenjenom za osobe sa invaliditetom, izrekne meru obaveznog učenja ponašanja na putevima i poznavanja saobraćajnih znakova, a sve u trošku vozača, koji je vozilo nepropisno parkirao na mestu namenjenom za invalide.

U navedeni iznos, koji bi plaćalo lice koje je nepropisno parkiralo vozilo na mestu namenjenom za osobe sa invaliditetom, treba zaračunati i iznos, koji će se direktno preneti na račun neke od registrovanih organizacija, koje se bave osobama sa invaliditetom.

Kako bi navedeno bilo moguće sprovesti u delo, prethodno je potrebno edukovati kadrove saobraćajne policije o tome na koji način će se ophoditi sa licima, koji svoje vozilo nepropisno parkiraju na parking mestu namenjenom za invalide, i koje su to mere koje se takvim licima izriču.

Mediji bi povodom konkretnog pitanja, mogli da budu od velike pomoći. Neophodno je što češće objavljivati tekstove, emisije i kratke priče o teškoćama sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno susreću u saobraćaju, upravo radi razvijanja svesti tzv. zdravih vozača (koja je danas na poražavajuće niskom nivou) o potrebama i pravima vozača sa invaliditetom.

Kao mera za podizanje svesti o pravima vozača sa invaliditetom u saobraćaju, u medijima, bi mogli biti svakodnevno objavljivani brojevi registarskih tablica i imena vozača, koji su nepropisno parkirali svoje vozilo na parking mestu namenjenom za vozače sa invaliditetom, jer javna osuda predstavlja najbolje preventivno sredstvo u podizanju svesti.

Takođe, u popularnim, specijalizovanim auto-moto časopisima, potrebno je objavljivati tekstove o problematici vozača s invaliditetom u saobraćaju jer treba imati na umu to da je danas invaliditet i sve teškoće koje on nosi, stvarnost i sudbina lica sa invaliditetom ali već sutra u istom položaju može biti svaki građanin.

Sa druge strane, policija je ta koja bi trebalo da vrši kontrolu da li korisnik nalepnice koja omogućava parkiranje na mestu namenjenom za osobu sa invaliditetom, jeste osoba sa invaliditetom; da li je to osoba, koja vrši prevoz osoba sa invaliditetom, tj. onih lica, koja se, obzirom na stepen invalidnosti, ne mogu prevoziti sama, odnosno policija treba da utvrdi da li se u navedenim slučajevima nalepnica, tj. pravo na parkiranje na parking mestima namenjenim za osobe sa invaliditetom, zloupotrebljava. Policija, bi to utvrdila legitimisanjem korisnika. Ukoliko policija utvrdi da se radi o zloupotrebi, postupila bi sa licem koje je navedeno pravo zloupotrebilo, na identičan način kao sa licem koje je svoje vozilo nepropisno parkiralo na parking mestu namenjenom za osobe sa invaliditetom (plaćanje prenosa vozila, troškova obaveznog učenja ponašanja na putevima i drugo).

Dešava se relativno često da vozač sa invaliditetom poseduje povlašćenu parking kartu - nalepnicu, ali je drži u pretincu ili na nekom drugom mestu u automobilu, a ne vidno istaknutu, zalepljenu na staklu, kako je predviđeno. Invalidska nalepnica bi morala biti istaknuta na vozilu koje služi vozaču sa invaliditetom za prevoz, odnosno na vozilu lica koje vrši prevoz osoba sa invaliditetom. U suprotnom, navedena vozila vozača sa invaliditetom (u slučaju kada na kojima nije istaknuta nalepnica), tretirala bi se kao vozila vozača masovne populacije. Korisnik povlašćene karte - nalepnice za parkiranje ima mogućnost parkiranja bez nadoknade isključivo na parking mestu za koje ima povlašćenu kartu - nalepnicu za parkiranje, odnosno prilikom parkiranja u zoniranom području ima obavezu plaćanja parkiranja i poštovanja vremenskog ograničenja.

Rešenjem o opštim parkiralištima, koje je objavljeno u “Službenom listu grada Beograda”, br. 28/2003 od 3.11.2003. godine, određeno je na kojim se beogradskim opštinama plaća naknada ili komunalna taksa za korišćenje opštih parkirališta; da se navedena javna parkirališta u beogradskim opštinama, kategorišu prema zonama (prva, druga i treća zona) i dozvoljenom vremenu parkiranja; koja su to područja koja su takođe pod režimom naplate, a ne nalaze se u okviru navedenih zona. Takođe je određeno koja su parking mesta - parking mesta za vozila invalida, kao i uslovi za korišćenje ovih parkirališta, odnosno način za korišćenje parking mesta za vozila invalida.

Navedenim rešenjem određeno je da fizička lica (stanari, invalidi), preduzetnici i pravna lica (korisnici poslovog prostora) mogu opšta parkirališta, koja se nalaze na beogradskim opštinama, koristiti između ostalog uz povlašćenu parking kartu. Invalidu - stanaru izdaje se povlašćena karta za jedno vozilo obeleženo nalepnicom. Da bi invalid ostvario pravo na povlašćenu parking kartu, dužan je da podnese popunjen zahtev za izdavanje povlašćene parking karte, fotokopiju lične karte (original na uvid), fotokopiju saobraćajne dozvole (original na uvid), fotokopiju rešenja o stepenu invaliditeta izdatog od strane nadležnog organa (original na uvid), rešenje izdato od strane nadležnog organa za dobijanje invalidske nalepnice, uplatu ili overenu potvrdu o uplati iznosa utvrđenog cenovnikom. Povlašćena parking karta važi za određenu zonu bez vremenskog ograničenja u pogledu korišćenja parking mesta. Državni organi, organi jedinica lokalne samouprave, javne službe, diplomatska i druga strana predstavništva, druga pravna lica i preduzetnici kao i invalidna lica koriste opšta parkirališta uz odobrenje o rezervaciji. Korišćenje rezervisanog parking mesta može se odobriti u vremenu od 7 do 17 časova, osim za potrebe invalida i pravnih lica i preduzetnika koji delatnost obavljaju u više smena, u kom slučaju se rezervacija može odobriti u toku celog dana (24 časa dnevno). Odobrenje za rezervaciju opštih parkirališta izdaje organizacija gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja. Pravnim licima i preduzetnicima odobrenje za rezervaciju može se izdati za tri vozila u vlasništvu, a invalidnim licima se odobrava rezervacija za jedno vozilo. Odobrenje se izdaje po zahtevu za lokaciju u neposrednoj blizini sedišta, to jest poslovnice i prebivališta i važi za jednu kalendarsku godinu. Vozilo korisnika rezervisanog parking mesta je obeleženo posebnom nalepnicom, koju izdaje JKP “Parking servis”.

Hendi-društvo

parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« poslato: Mart 26, 2007, 01:41:51 pre podne »

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #1 poslato: Mart 26, 2007, 01:42:12 pre podne »
Odredbom člana 1. Odluke o javnim parkiralištima (“Službeni list grada Beograda”, br. 18/2003 i 3/2006), propisano je da se ovom Odlukom uređuju uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti održavanja javnih parkirališta, kao i uslovi korišćenja javnih parkirališta na području gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica.

Odredbama člana 4. Odluke, propisano je da javna parkirališta u smislu odredaba Odluke jesu površine određene za parkiranje motornih vozila; da javna parkirališta mogu biti opšta i posebna; da se javnim parkiralištima, u smislu odredbe Odluke, ne smatraju posebni prostori za parkiranje motornih vozila koji pripadaju određenom objektu (fabrika, ustanova, taksi stajališta i dr).

Odredbom člana 5. stav 2. Odluke, propisano je da opšta parkirališta određuje organizacija gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja.

Odredbama člana 6. Odluke, propisano je da su posebna parkirališta objekti i površine uređeni i izgrađeni za parkiranje motornih vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila; da se kontrola ulaska i izlaska vozila sa posebnog parkirališta vrši postavljanjem rampe i izgradnjom ili postavljanjem objekta za naplatu; da posebna parkirališta mogu biti trajnog i privremenog karaktera; da korisnik prostora iz člana 4. stav 3. Odluke može ih ustupiti preduzeću, koje će te prostore urediti kao posebna parkirališta.

Odredbama člana 7. Odluke, propisano je da se javna parkirališta kategorišu prema zonama i dozvoljenom vremenu parkiranja; da se organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja za područje gradskih opština iz člana 1. Odluke, u zavisnosti od potrebe parkiranja, određuje zone iz stava 1. ovog člana, kao i dozvoljeno vreme parkiranja na javnim parkiralištima u tim zonama.

Odredbama člana 8. Odluke, propisano je da se javna parkirališta obeležavaju saobraćajnom signalizacijom u skladu sa propisima o bezbednosti saobraćaja; da javna parkirališta imaju na vidnom mestu istaknuto obaveštenje koje sadrži: zone, kategorije motornih vozila koja se mogu parkirati, način parkiranja i naplate, kao i vremensko ograničenje korišćenja javnog parkirališta.

Odredbama člana 9. Odluke, propisano je da se o obeležavanju opštih parkirališta stara organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja; da se o održavanju i obeležavanju posebnih parkirališta stara Preduzeće.

Odredbama člana 10. Odluke, propisano je da se javna parkirališta koriste za parkiranje motornih vozila pravnih, fizičkih lica i preduzetnika (korisnika); da se korisnikom parkirališta u smislu odredaba Odluke smatra vozač ili vlasnik vozila, ako vozač nije identifikovan; da je organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja dužna da na opštem, a preduzeće na posebnom parkiralištu u zavisnosti od kapaciteta, odredi parking mesta za vozila invalida; da će organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za boračku i invalidsku zaštitu, odnosno socijalna pitanja, odrediti koja kategorija invalida može koristiti parkirališta iz stava 3. ovog člana i svojim aktom izdati nalepnicu za obeležavanje vozila ove kategorije korisnika.

Odredbama člana 13. Odluke, propisano je da fizička lica, preduzetnici i pravna lica (stanari, invalidi, korisnici poslovnog prostora) na prostorima i pod uslovima koje organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja utvrdi svojim aktom iz člana 7. Odluke mogu javna parkirališta koristiti kao povlašćeni korisnici; da povlašćenim korisnicima iz stava 1. ovog člana Preduzeće izdaje povlašćenu parking kartu; da se fizičkom licu može izdati najviše jedna povlašćena parking karta, a pravnom licu i preduzetniku najviše tri; da povlašćenu parking kartu povlašćeni korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je ova karta izdata.

Odredbom člana 14. stav 2. Odluke propisano je da organizaciona jedinica gradske uprave može odobriti rezervaciju opšteg parkirališta invalidnim licima iz člana 10. stav 4. ove odluke.

Odredbama člana 15. Odluke, propisano je da je za korišćenje javnog parkirališta korisnik dužan da plati odgovarajuću naknadu koju utvrđuje Preduzeće za određeno vreme korišćenja; da za korišćenje opšteg parkirališta sa rezervacijom korisnik plaća lokalnu komunalnu taksu, u skladu sa posebnom odlukom; da izuzetno od stava 1. i 2. ovog člana, korišćenje obeleženog parking mesta za invalidna lica iz člana 10. stav 4. Odluke je besplatno; da Izvršni odbor Skupštine grada daje saglasnost na cenovnik preduzeća.

Odredbom člana 16. stav 1. tačka c, Odluke propisano je da korisnik javnog parkirališta obavezan je da: koristi parking mesto u skladu sa saobraćajnim znakom, horizontalnom ili vertikalnom signalizacijom kojom je označeno parking mesto.

Odredbom člana 18. stav 1. Odluke propisano je da kontrolu parkiranja, odnosno ispravnost korišćenja javnih parkirališta vrše ovlašćeni kontrolori Preduzeća.

Odredbom člana 20. Odluke, između ostalog propisano je da je na javnim parkiralištima zabranjeno: parkiranje vozila suprotno saobraćajnom znaku, horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (parkiranje na pretplatnom parking mestu, ometanje korišćenja parkirališta i dr.), vršiti zauzimanje parking mesta putem ograđivanja ili ometanje parkiranja drugih vozila, na parking mestu postavljati ograde ili slične prepreke.

Odredbama člana 21. Odluke, propisano je da nadzor nad primenom odredaba Odluke i nad zakonitošću rada Preduzeća, vrši organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove saobraćaja; da poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Odluke i akata donetih na osnovu Odluke, kao i nad obavljanjem komunalne delatnosti vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.

Odredbom člana 22. Odluke između ostalog propisano je da će se novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniti za prekršaj preduzeće ako: na posebnim parkiralištima ne odredi parking mesta za vozila invalida (član 10. stav 3).

Odredbama člana 23. Odluke propisano je da će se novčanom kaznom od 5.000 do 250.000 dinara kazniti za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako:

1. koristi javno parkiralište suprotno odredbama člana 13,

2. koristi javno parkiralište suprotno odredbama člana 14,

3. ne postupi u skladu sa odredbama člana 16. i 17. stav 2,

4. postupa suprotno odredbama člana 20;

da će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniti novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu; da će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniti preduzetnik novčanom kaznom od 2.500 do 200.000 dinara; da će se za prekršaj iz stava 1. tačke 1, 3. i 4. ovog člana kazniti fizičko lice novčanom kaznom od 250 do 25.000 dinara.

Iako je odredbom člana 18. stav 1. Odluke propisano da kontrolu parkiranja, odnosno ispravnost korišćenja javnih parkirališta vrše ovlašćeni kontrolori preduzeća, vrlo je važno primetiti da u navedenoj odredbi, kao u ostalom ni u preostalom delu Odluke niti drugim važećim propisima, nije regulisano pitanje ko kontroliše ispravnost korišćenja parkirališta namenjenih osobama sa invaliditetom. Danas u Beogradu postoji praksa da osoba sa invaliditetom ili bilo koji drugi građanin, pozove i obavesti policiju o tome da je parking mesto rezervisano za invalida, zauzeto od strane vozila bez invalidske nalepnice. Naš je stav da to nije prihvatljiv niti dovoljan način da se licima sa posebnim potrebama omogući da koriste svoje pravo parkiranja na obeleženim mestima. U tom smislu možemo da navedemo odredbu člana 13. Zaključak o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području grada Pule, kojim je propisano da kontrolu parkiranja (pravilnost korišćenja rezervisanih parking mesta, parking mesta namenjenih za osobe sa invaliditetom u zoni naplate, parking mesta za autobuse u zoni naplate, auto ulaza u zoni naplate i javnih parking mesta pod naplatom - plaćanja naknade za parkiranje i vreme dopuštenog trajanja parkiranja, kao i ometanje pristupa parkirnom automatu i nesmetanom izlasku drugog korisnika parkirališta pod naplatom) obavlja ovlašćena osoba organizatora parkiranja. Međutim, kako u Beogradu ovlašćeni kontrolori Preduzeća kontrolišu parkiranje u zonama u vremenu od 7 sati ujutru do 9 sati uveče, radnim danom, i od 7 sati ujutru do 2 sata po podne vikendom, to parking mesta namenjena za osobe sa invaliditetom, ostaju nekontrolisana u preostalom delu dana, kao i nedeljom. Veoma je važno naglasiti da mesta rezervisana za lica sa invaliditetom, iako se nalaze na opštim parkiralištima, ne smeju da podležu vremenskim ograničenjima, već moraju biti dostupna vozačima - osobama sa invaliditetom tokom 24 časa.

Mišljenja smo zato da je neophodno ovo pitanje zakonski regulisati i kontrolu invalidskih mesta dodeliti saobraćajnoj policiji, koja je u funkciji 24 časa.

Neophodno je napomenuti da je sekretar Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu doneo rešenje o kategorijama invalida koji mogu da koriste javna parkirališta (obzirom na to da se radi o korisnicima sa visokim stepenom invalidnosti, koji im onemogućava korišćenje javnog gradskog prevoza, a imaju svakodnevne potrebe da koriste sopstvena vozila i da ih parkiraju na parking mestima koja su najbliža ustanovama i organizacijama gde ostvaruju zdravstvenu zaštitu, građanska i druga prava, pa je neophodno da se na svakom parkingu obezbedi određeni broj parking mesta za parkiranje vozila navedenih kategorija invalidnih lica), i to:

1. Na javnim parkiralištima na teritoriji gradskih opština grada Beograda parking mesta za parkiranje vozila invalida mogu da koriste invalidi sledećih kategorija:

- invalidi sa 80%, 90% i 100% invalidnosti, odnosno I, II i III stepen telesnog oštećenja donjih ekstremiteta, karlice i slepa lica sa 90% ili 100% oštećenja vida;

- lica na dijalizi - koja svojim vozilom odlaze na dijalizu;

- roditelji, odnosno staraoci invalidne dece sa oštećenjima donjih ekstremiteta i karlice, kao i slepe dece, pod uslovom da pohađaju specijalnu školu, fakultet, ili da su smeštena u ustanovu za dnevni boravak, ili da idu na rehabilitaciju ili redovan lekarski tretman.

2. Invalidna lica iz tačke 1. ovog rešenja mogu da koriste parking mesta na opštim parkiralištima koja odredi i vidno obeleži Sekretarijat za saobraćaj, odnosno parking mesta na posebnim parkiralištima koja odredi preduzeće.

3. Invalidna lica će koristiti parking mesta, koja odredi i vidno obeleži Sekretarijat za saobraćaj, besplatno, uz uredno izdatu nalepnicu, koju za potrebe invalida od “Parking servisa” pribavlja Sekretarijat za socijalnu i dečiju zaštitu.

4. Invalidna lica iz tačke 1. ovog rešenja uz potvrdu Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu (da su ostvarili pravo na nalepnicu) mogu podneti zahtev Sekretarijatu za saobraćaj radi rezervacije parking mesta na opštim parkiralištima pod uslovima koje utvrdi Sekretarijat za saobraćaj, odnosno na posebnim parkiralištima koje utvrdi preduzeće.

6. O izvršenju ovog rešenja staraće se Sekretarijat za socijalnu i dečiju zaštitu.

U obrazloženju navedenog rešenja naznačeno je da je Skupština grada Beograda na sednici održanoj 4. jula 2003. godine donela Odluku o javnim parkiralištima (“Službeni list grada Beograda”, br. 18/02), a da je odredbom člana 10. Odluke nadležni organ Gradske uprave za poslove saobraćaja obavezan da na opštem parkiralištu, a preduzeće na posebnom parkiralištu, zavisno od kapaciteta, odredi parking mesta za vozila invalida. Istom odlukom Sekretarijat za socijalnu i dečiju zaštitu obavezan je da donese akt kojim će utvrditi koje kategorije invalida svoja vozila mogu da parkiraju na parking mestima koja odredi Sekretarijat za saobraćaj (uz nalepnicu za besplatno parkiranje kojom su obeležena vozila ove kategorije korisnika).

Problem je to što parking mesta rezerviranih za osobe sa invaliditetom ipak još nema dovoljno (npr. dva parkirna mesta ispred bolnice), a ispred mnogih, životno važnih ustanova (domovi zdravlja, banke, pošte, prodavnice, pozorišta…) nema ih uopšte. Problem je takođe i to što tamo gde i postoje mesta namenjena za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom, ta mesta često nisu dobro postavljena, na neka su postavljeni saobraćajni znaci ili gvozdeni stubići koji onemogućavaju parkiranje, neka su toliko uska da je parkiranje nemoguće u uslovima saobraćaja u širokim ulicama, a u slučajevima kada na označena mesta svoja vozila parkiraju vozači masovne populacije, oni retko bivaju kažnjeni.

Tema parking mesta namenjenih za osobe sa invaliditetom, otvara još jedno pitanje, a to je obezbeđivanje pristupnih mesta za invalide čiji je mogućnost kretanja izuzetno ograničena, i koja, samim tim, treba da se nalaze u neposrednoj blizini odredišta. Mišljenja smo da je takva parking mesta potrebno postaviti ispred ili u neposrednoj blizini objekata od javnog značaja, propisati udaljenost od pristupnog mesta do ulaza u objekat, odrediti kategorije invalida koji bi imali pravo da se na pristupna mesta parkiraju (npr. 80% invalidnosti), vrste oštećenja (npr. senzorna oštećenja - slepi), kao i organ nadležan za davanje dozvole za parkiranje na pristupnim mestima. Pristupna mesta bi trebalo označiti znakom pristupačnosti koji bi važio samo za osobe otežanog kretanja, odnosno za osobe čija je mogućnost kretanja toliko ograničena da im je moguće kretanje do 100 metara (npr. osobe sa invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica, slepe osobe, osobe na dijalizi). Bilo bi potrebno odrediti i organ koji će izdavati znak pristupačnosti.

“Slepilo i gluvoća mogu i da ne budu hendikep. Ako stvorimo takvu zemlju u kojoj će slep i gluv čovek naći svoje mesto u životu, u kojoj slepilo neće obavezno značiti hendikepiranost, onda u njoj ni slepilo neće biti hendikep” (Uvod u defektologiju”, Lav S. Vigotski, izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996. godine, strana 71).

pravni informator 10/2006

Van mreže sumonja

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 56
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #2 poslato: Maj 16, 2007, 08:14:19 posle podne »
Bila sam danas da izvadim nalepnicu i uspela to za pola sata!

U Sekretarijatu za socijalnu i decju zastitu (27. marta 43- bela zgrada preko puta Postanske stedionice) potrebno je na salteru podneti kopije Resenje/a, licnu kartu i saobracajnu. Originali na uvid. Na istoj adresi dobijate Potvrdu. Sa Potvrdom se uputite odmah niz ulicu Starine Novaka sa desne strane, posle raskrsnice na pedesetak metara, u Parking servis na prvi sprat i tu predajete Potvrdu i dobijate nalepnicu za kola.

Moram da kazem da sam naisla na izuzetnu ljubaznost i predusetljivost sluzbenika.

Van mreže Sklerozica

 • Administrator
 • *****
 • Poruke: 109618
 • Pol: Muškarac
  • HENDI-DRUŠTVO
 • Dg: MS
 • Grad: Beograd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #3 poslato: Maj 17, 2007, 10:30:31 posle podne »
Citat: sumonja
Moram da kazem da sam naisla na izuzetnu ljubaznost i predusetljivost sluzbenika.
To je za svaku pohvalu.  :D

Van mreže Peca_Le

 • Član
 • **
 • Poruke: 1421
 • Pol: Muškarac
 • Dg: MS
 • Grad: Leskovac
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #4 poslato: Maj 18, 2007, 10:30:06 pre podne »
A sad nesto sasvim drugacije:
  Licno, imam velikih problema sa parkiranjem svog automobila. Kod nas u provinciji i ne postoji neka zvanicna uredba (ili tako nesto) za parkiranje invalida, a i da postoji ne verujem da bi se nesto mnogo postovala.
   Posto nisam zvanicno invalid :), ali se slabo krecem svoj automobil parkiram na dozvoljenom mestu 10 metara od zgrade u kojoj radim. Posto je u istoj zgradi filijala "Komercijalne banke", ljudi iz banke su zagradili 2 parking mesta pod izgovorom da im svakog dana dolazi vozilo sa novcem, pa da ima gde da se parkira. Sve to i nije tako lose da (evo vec nekoliko dana) se to isto vozilo ne parkira na mestima na koja se moje kolege i ja parkiramo, a na prostoru rezervisanom za "Komercijalnu banku" svoje vozilo parkira (pogodili ste!) direktor filijale banke. Kad sam to primetio u razgovoru sa obezbedjenjem  banke umalo nisam dobio batine.(Salim se, ali razgovor nimalo nije bio prijatan).
   

Van mreže Tia

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 4918
 • Pol: Žena
 • Master of the Universe
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #5 poslato: Maj 18, 2007, 07:39:02 posle podne »
Ma post uopste nije dug!
Nadam se da ce novi direktor biti odgovorniji, u svakom slucaju trebali bi obeleziti i parking mesto za osobe sa inv. jer je mozda i neka musterija Kom. banke invalid!! To sto ti trazis je regulisano zakonom tako da ne cine oni tebi licnu uslugu!
Ja sam dobila i nalepnicu i sluzba je dosla i ispred zgrade na jednom parking mestu postavila znak -Rezervisano za invalida  br. tablica- taj i taj! tako da su tu moja kola (samo ja ne vozim)!
Javi nam sta si uradio, bas me zanima! Drzim ti fige!! :)

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #6 poslato: Decembar 01, 2007, 12:15:26 posle podne »
Parking servis i komunalne inspekcije nastavljaju sa pojačanim kontrolama parking mesta rezervisanih za osobe sa invaliditetom.

Samo u prethodna tri dana, od ukupno 265 vozila uklonjenih zbog nepropisnog parkiranja na području pet beogradskih opština, čak 144 vozila parkirano je na mestima rezervisanim za lica sa invaliditetom. Trenutno u Beogradu postoje 563 parkirna mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom.

Na njima je parkiranje dozvoljeno isključivo licima sa invaliditetom koja poseduju odgovarajuću povlašćenu kartu za parkiranje. Kartu izdaje JKP „Parking servis“ na osnovu potvrde Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu.

Inače, naknada za prenos vozila nepropisno parkiranog na mestu određenom za osobe sa invaliditetom iznosi 8.062 dinara.

JKP „Parking servis“ saopštava da se pojačana kontrola sprovodi u sklopu obeležavanja 3. decembra, Svetskog dana osoba sa invaliditetom. Tog dana, „Parking servis“ će u garaži "Zeleni venac" pustiti u rad lift, koji će parking mesta u ovoj garaži učiniti dostupnim osobama sa invaliditetom.

B92

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #7 poslato: Septembar 04, 2008, 03:37:53 posle podne »
Олакшан приступ лицима са инвалидитетом

ЈКП "Паркинг сервис", je преместио уплатни шалтер за особе са инвалидитетом у просторије Инфо медија центра, у Улици Краљице Марије бр. 7. На том уплатном месту нашим суграђанима биће омогућено да подигну и продуже своју инвалидску налепницу. У "Паркинг сервису" свесни су да су лица са инвалидитетом имала проблем са коришћењем шалтера на коме се могу продужити повлашћене карте који се налазио у Улици Старине Новака. "Паркинг сервис" ту нема дозволу за уградњу лифта или монтирање платформе, пошто се ради о објекту који није у његовом власништву и зато је одлучено да се шалтер премести у просторије Инфо медија центра, где ће бити приступачан лицима са инвалидитетом.


- "Паркинг сервис" брине о свим градјанима, а посебно о особама са инвалидитетом како би и они имали исте услове као и сви остали у коришћењу наших услуга. У последње две године, више од десет пута је повећан број паркинг места за ова лица у односу на раније године, а један број гаража је потпуно прилагођен за лица са инвалидитетом. У гаражи "Зелени венац" постављен је лифт, а у припреми је изградња платформе уз улазну рампу у гаражи "Пионирски парк" , рекао је Бојан Бован, извршни директор ЈКП "Паркинг сервис".

Они који први пут подижу инвалидску налепницу биће дужни да донесу одговарајућу потврду надлежног органа (Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, 27. марта 43-45) уз личну карту и саобраћајну дозволу. Корисници који продужавају важење инвалидских налепница за 2008. годину могу то урадити уз личну карту и саобраћајну дозволу.

Izvor : Parking servis

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #8 poslato: Septembar 04, 2008, 03:59:35 posle podne »
Паркинг места за особе са инвалидитетом


Гараже и паркиралишта

У јавним гаражама и на паркиралиштима налазе се означена паркинг места за возила инвалида (са налепницом).

Возачи возила са инвалидском налепницом имају право на 3 часа бесплатног паркирања угаражама и на паркиралиштима. Након истека тог временског периода плаћају надокнаду по започетом часу.
Улична (општа) паркиралишта

Власници возила са инвалидским налепницама не плаћају паркирање на посебно обележеним местима за возила инвалида на општим (уличним) паркиралиштима. Ова места обележена су хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.
 
Услови за издавање повлашћене карте за паркирање особа са инвалидитетом (ИПК) у зонираном подручју

Особе са инвалидитетом имају право и на ИПК
Повлашћена карта за паркирање издаје се искључиво за возило у власништву подносиоца захтева. Повлашћене карте за паркирање за станаре и особе са инвалидитетом који живе у зонираном подручју издају се за зону у којој они живе. То значи да ће физичка лица која живе у, на пример црвеној зони, добити повлашћену карту за ту зону и само ће у њој моћи да паркирају своје возило без временског ограничења. Станари одређене зоне моћи ће своја возила неограничено дуго да паркирају само уколико сами нађу слободно паркинг место у зони за коју имају повлашћену карту. Физичком лицу (важи и за особе са инвалидитетом) се може издати највише једна повлашћена карта за паркирање и може се користити искључиво за возило за које је ова карта издата.

Инвалидска карта за паркирање (ИПК) се може добити на основу потврде добијене у Секретаријату за борачка и инвалидска питања у улици 27. марта 43-45, ако се први пут тражи ИПК. Уколико је користник имао ИПК претходне године, довољно је само да донесе личну карту особе са инвалидитетом која је добила ИПК и саобраћајну дозволу. Ако је особа која тражи ИПК имала претходних година ИПК, али не и претходне године, потребно је и у том случају да прво оде у Секретаријат за борачка и инвалидска питања. Исто важи и ако власник ИПК промени возило.

Услови за издавање повлашћених паркинг карата

Сва физичка лица која у својим личним картама имају адресу пребивалишта зонираног подручја и власници су аутомобила, што се потврђује подацима из саобраћајне дозволе, имају право да добију повлашћену карту за паркирање.

За физичка лица и особе са инвалидитетом потребна документација је:
лична кaрта и
саобраћајна дозвола

Списак локација општих места за возила инвалида на уличним паркиралиштима:

Izvor :Parking servis

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 09, 2008, 11:26:29 posle podne »
Vojvodina-Novi sad
 
Ne poštuju osobe sa invaliditetom

Oštre kazne za bahate vozače
Autor: A. Savanović | 08.10.2008. 

Sporadične akcije odnošenja nepropisno parkiranih automobila ne daju rezultate, pa su saobraćajna inspekcija i služba pauka "Parking servisa" najavile detaljnu i redovnu akciju uklanjanja automobila parkiranih na mestima za osobe sa invaliditetom.U "Parking servisu" i saobraćajnoj inspekciji datum početka akcije za sada drže u tajnosti, jer ne žele da nesavesnim vozačima sugerišu da na dan ili dva promene svoje navike, već žele da ova akcija ima rezultate.

- Problem parkiranja na mestima namenjenim za osobe sa invaliditetom postoji dugo i dodatno otežava život ljudima sa invaliditetom. Mi smo i ranije pravili takve akcije i rekli da od toga nećemo odustajati. Apelujemo na svest i moral sugrađana da omogućimo da makar u ovom delu svakodnevnog življenja imaju problem manje - kaže za "Blic" Radovan Jeknić, portparol "Parking servisa".

Potpredsednica Skupštine grada Marija Cvejić gotovo svakodnevno ima problem sa parkiranjem u dvorištu Skupštine grada, jer je parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom po pravilu zauzeto.

- Dešava se da zateknem ljude u kolima koji me čak zamole da ih sačekam, jer ostaju samo deset minuta, a na to mesto često parkiraju i stanari obližnjih zgrada. Kako sam čula, na tom mestu ponekad parkira i doktorka iz komšiluka. Ispred "Merkatora" na obeleženim parking mestima za osobe za invaliditetom parkiraju se besna kola i džipovi, a da niko od osoblja ne reaguje i opomene ih. I to je naša svakodnevica - kaže Cvejićeva.

Ona navodi da je raduje najava akcije "Parking servisa" i gradske inspekcije.
- Radujem se svakoj akciji, jer će barem jedna osoba nešto novo da nauči i promeni u svom stavu. U Hrvatskoj su sprovodili slične akcije i shvatili da ne daje rezultata, pa su promenili pristup. Na svim obeleženim mestima za osobe sa invaliditetom napisali su: "Ako ste uzeli moje mesto za parkiranje, da li biste uzeli i moj invaliditet?" i to je dalo rezultate - zaključuje potpredsednica Skupštine grada.

Josip Vlček, predsednik Koordinacionog odbora osoba s invaliditetom Novog Sada, navodi da je potrebno pooštriti kazne za nesavesne vozače i dodaje da se u pojedinim zapadnim zemljama za ovakvo ponašanje vozačima oduzima vozačka dozvola.
 
- Ispred sedišta našeg udruženja u Narodnog fronta 16 imamo tri rezervisana mesta za parkiranje, ali su dva redovno zauzeta automobilima koji nemaju odobrenje za parkiranje. Zato smo i tražili tri mesta, da bi bar na jedno slobodno mogli da računamo - priča Vlček.

On veruje da samo stalna akcija može dati rezultate.

- Svaka akcija daje privremene rezultate i zato je neophodno da se svakodnevno ti vozači sankcionišu i da kazne budu daleko oštrije nego sada - zaključuje Vlček.

Izvor: Vesti.RS

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 10, 2008, 11:51:33 pre podne »
Vojvodina
 
Akcija inspekcije i „Parking servisa”
Vozači bežali dok su im inspektori pisali kazne
Autor: A. Savanović | Foto:j. jarić | 10.10.2008.

U akciji uklanjanja vozila sa parking mesta namenjenih osobama sa invaliditetom, radnici “Parking servisa” i saobraćajni inspektori juče su odneli samo jedno nepropisno parkirano vozilo i naplatili jednu kaznu. Zahvaljujući komplikovanoj proceduri kažnjavanja i odnošenja vozila, svi ostali nesavesni vozači su uspeli da pobegnu i izbegnu kaznu.U Novom Sadu osobe sa invaliditetom retko kad mogu da parkiraju automobil na mesto koje je njima namenjeno, a razlog je veliki broj bahatih vozača koji ne haju za njihove potrebe i kojima žute trake ništa ne znače. Saobraćajna inspekcija i “Parking servis” su zato pokrenuli akciju uklanjanja nepropisno parkiranih vozila.

Ipak, saobraćajni inspektori juče su kaznili samo jednog vozača i odneli jedno vozilo i to zato što su vozači, čim su ih ugledali, sedali u svoje automobile i bežali. Razlog zbog kojeg su imali vremena da to urade je dugačka procedura koja umanjuje efikasnost gradske inspekcije.

Milenko Berić, šef odseka za drumski saobraćaj u gradskoj saobraćajnoj inspekciji, navodi da pre nego što nepropisno parkirano vozilo odnese pauka oni moraju da ispišu tri papira - upozorenje o nepropisnom parkiranju, zapisnik o učinjenom prekršaju i nalog za odnošenje vozila.
- Prvi papir se ispisuje odmah, drugi tek posle 15 minuta, a kada prođe još 10 minuta i treći. To znači da vam od evidentiranja vozila u prekršaju do intervencije službe pauka potrebno oko 25 minuta što značajno umanjuje efikasnost. Osim toga dešava se da i kada imamo sva tri rešenja, moramo da čekamo dolazak pauka i po sat i po vremena - objašnjava Berić.

Radovan Jeknić, portparol “Parking servisa”, kaže da u Novom Sadu ima 5.000 parking mesta na kojima se ostavljanje vozila naplaćuje.
- Od tih parking mesta, samo dva odsto je rezervisano za osobe sa invaliditetom. Ipak, ni to malo rezervisanih mesta najčešće nije slobodno za njihove automobile. Akcijom želimo da utičemo na svest i na moral Novosađana kako bi naši sugrađani koji već imaju problem funkcionisanja u gradu imali barem jedan problem manje - kaže Radovan Jeknić, portparol “Parking servisa”.

Ispisali 63 upozorenja

Saobraćajci su, u prva tri dana akcije, ispisali 63 upozorenja o nepropisnom parkiranju, napravili 14 zapisnika o učinjenom prekršaju i podneli 13 prijava sudiji za prekršaje, a odneto je sedam automobila.

Kazne za vozače:

-Pokušaj uklanjanja vozila u prekršaju 1.300
-Odnošenje vozila paukom 2.708
-Kazne pred sudijom za prekršaje od 500 do 5.000 dinara

Izvor: Blic

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #11 poslato: Novembar 16, 2008, 12:31:57 posle podne »
Zauzeti parkinzi za osobe sa invaliditetom

Policajci ne mogu da kazne bahate vozače
Autor: Predrag Vujanac | 15.11.2008.


VALJEVO - Iako u Valjevu ima samo nekoliko mesta za parkiranje namenjenih osobama sa invaliditetom, većinu njih zauzimaju drugi vozači. Osim što ne brinu da će na taj način onemogućiti sugrađane sa invaliditetom da se parkiraju, nesavesni valjevski vozači ne moraju da brinu ni da će zbog toga biti kažnjeni. Saobraćajni znaci pored mesta za parkiranje osoba sa invaliditetom znaci su obaveštenja, a ne izričite zabrane, pa policajci vozačima koji se parkiraju na mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom ne mogu da pišu kazne niti prekršajne prijave.

Parking mesta za osobe sa invaliditetom postoje na parkingu ispred Gradske kuće, na javnim parkinzima u Karađorđevoj i ulici Prote Mateje kod Narodnog muzeja, Doma zdravlja i Okružnog suda. Nažalost, svakodnevno i višečasovno ih okupiraju drugi vozači.
- S jedne strane svakako je reč o nebrizi nesavesnih ljudi koje ne zanimaju problemi njihovih sugrađana. S druge strane, međutim, problem je tehnički i gotovo banalan. Naime, kod svakog od tih parking mesta postoji saobraćajni znak koji samo obaveštava da je tu parking za osobe sa invaliditetom. Saobraćajac tako nema mehanizam da kazni vozača koji invalidu zauzme mesto. Druga priča bi bila da uz taj znak postoji i dodatni sa izričitom zabranom parkiranja za sve, sem za vozila osoba sa invaliditetom koja imaju propisnu nalepnicu. Pošto u saobraćajnoj policiji kažu da oni nisu nadležni za postavljanje znaka, to tražimo da uradi Odsek za saobraćaj Gradske uprave, koji je nadležan - kaže za „Blic” Aleksandar Milijašević iz Odbora za ljudska prava. Ovaj odbor je od gradskih vlasti tražio da poštuju Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, koji propisuje da se obezbede uslovi za nesmetano kretanje ulicama i parkiranje.
Problem sa vožnjom kroz grad i parkiranjem ima Valjevac Živko Ristić, vojni invalid vezan za kolica.
- U 99 odsto slučajeva parking mesta su već zauzeta. Što je najžalosnije, često tu stoji saobraćajac koji me gleda „belo” kada mu ukažem na problem i prokomentariše da „nisam jedini koji traži mesto za parkiranje”. Ne pomaže ni to što na vozilu imam propisnu nalepnicu da njime upravlja osoba sa invaliditetom jer saobraćajci ne znaju čemu to služi - ogorčen je Ristić. On dodaje da je poseban problem što parking mesta za invalide, sem što ih je malo, nemaju ni odgovarajuće dimenzije.
- Uglavnom su širine dva metra, kao i za sve učesnike u saobraćaju, iako zakon jasno propisuje da parking mesto za vozila invalida treba da bude 5,5 sa 3,5 metra - kaže Ristić. On dodaje da je kod nadležnih pokušao da izdejstvuje da se nalepnice za vozila osoba sa invaliditetom izdaju na jednom mestu, šalteru u policiji, gde se dobija saobraćajna dozvola, pošto su sada prinuđeni da ih traže u Gradskoj upravi, „gde je nemoguće prići, ni na parking ni unutra, jer ne postoji rampa za invalide”.
- U direkciji za saobraćaj MUP-a Srbije mi je odgovoreno da nisu nadležni i uputili su me na Ministarstvo infrastrukture. Tu su mi rekli da ni oni nisu nadležni, ali nisu znali gde da me upute. Obratio sam se i Ministarstvu rada i socijalne politike, ali oni već mesecima ne odgovaraju - žali se Ristić.

Nema semafora za slepe
Kako navodi Milijašević, parkiranje nije jedini problem s kojim se suočava 414 osoba sa invaliditetom u Valjevu.
- Oborene ivičnjake imamo samo na raskrsnicama sa Karađorđevom ulicom, a šta je sa ostalim? Nemamo nijedan zvučni semafor za prelazak ulice slepih. Sramota je jer nije u pitanju veliki novac, obaranje ivičnjaka košta 8.000 dinara, a postavljanje zvučnih semafora oko 35.000 dinara - kaže on.

Kosi ulaz samo u bolnici
Sem valjevskog Zdravstvenog centra, nijedna druga javna ustanova u gradu nema rampu za kolica, dodaju sagovornici „Blica”. Najgore je, kaže Ristić, što takav prilaz nema zgrada socijalnog i zdravstvenog osiguranja, na koju su invalidi najčešće upućeni.
- To je poražavajuće, a objašnjenja odgovornih u javnim ustanovama jesu da nemaju novca, da sve zavisi od ministarstva ili da ne postoje tehnički uslovi - kaže Milijašević.

Izvor :Blic

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #12 poslato: Decembar 17, 2008, 11:22:08 pre podne »
Инвалидске паркинг карте за 2009. годину

11.12.2008.

ЈКП „Паркинг сервис“ обавештава кориснике инвалидских карата за паркирање (ИПК) да налепнице за 2009. годину могу да преузму на шалтеру у Инфо медиа центру „Паркинг сервис“ у Улици краљице Марије број 7.

Радно време ове службе је од 07:00 до 21:30 часова радним данима и суботом, а приступ је прилагођен лицима са инвалидитетом.

За подизање инвалидских налепница потребна је лична карта и потврда о инвалидности. Потврду о инвалидности издаје Секретаријат за социјалну и дечју заштиту, Сектор за борачку и инвалидску заштиту, у Улици 27. марта 43-45.

 Izvor :Parking servis BGD

Van mreže Tia

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 4918
 • Pol: Žena
 • Master of the Universe
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #13 poslato: Decembar 18, 2008, 07:15:23 posle podne »
Od koga mi ocekujemo da poboljsa nas zivot i ucini nesto protiv diskriminacije:

Poslanici se nepropisno parkiraju

Beograd - Poslanici Skupštine Srbije često parkiraju svoje automobile na trotoar ispred zgrade i to na mestima koja su posebno obeležena za kretanje slepih osoba.


Parking servis inače ne može da uklanja automobile bez poziva policije. Na poziv građana i udruženja slabovidih, televizija B92 istraživala je ko od poslanika parkira na mestu obeleženom za invalide. Luksuzni automobili poslanika uredno su parkirani na trotoaru Ulice kralja Milana i to tačno na reljefnoj traci koja olakšava kretanje slepih i slabovidih.

Brojne patrole saobraćajne policije i paukovi Parking servisa odnose vozila i pišu kazne u samom centru grada, ali do zgrade parlamenta skoro nikad ne dolaze.

Međutim, bilo je dovoljno samo pojavljivanje kamere TV B92 pa da se za samo nekoliko minuta sa trotoara sklone svi parkirani automobili.

Da li ih je zbog kamere B92 neko zvao ili su i inače tako planirali, tek, ubrzo su se u Kralja Milana pojavili i saobraćajci, a zatim i pauk Parking servisa, ali za njih više nije bilo posla.

Zbog veoma revnosnih saobraćajaca, ovoga puta bez teškoća kroz Kralja Milana slabovidi Viktor Živojinović lako je prošao.

Međutim, on kaže da je inače posebno obazriv kada dođe do zgrade parlamenta jer nikada ne zna kada će naići na parkirano vozilo srpskih poslanika.

“Veliki problem je što nema jedno nego više parkiranih vozila i kada zaobiđete jedno, naiđete na drugo i to je veliki problem. Dešavalo se i da siđem na ulicu i vidite da je saobraćaj gust i da bi to bio veliki problem”, kaže Živojinović.

Za svega dvadesetak minuta, koliko je ekipa TV B92 boravila ispred zgrade parlamenta, na desetine vozača popelo se automobilom na trotoar kako bi do samog ulaza dovezli svoje ministre i poslanike.

Tako je, na primer, ministar kulture Nebojša Bradić blokirao prolaz za pešake, što za njega ne predstavlja problem jer se, kako je kratko objasnio, vozač tu duže neće zadržavati.

Lider Nove Srbije Velimir Ilić, koji je, kako su izvestili mediji, juče psovao i vređao novinare koji su ga pitali zbog čega svoj džip parkira na mestu kojim prolaze slepe i slabovide osobe, sada je nešto smireniji, ali i dalje u parkiranju na trotoaru ne vidi ništa sporno.

“Ja se tu parkiram godinama. Ja sam poslanik već peti put i niko mi nikada nije rekao da ne mogu tu da parkiram. Dežurni saobraćajac kad kaže da smetamo, mi automobile pomerimo. Ja nisam ni video stazu za invalide”, rekao je Ilić.

On se novinarima požalio i da mesta za parking u okolini zgrade Skupštine nema dovoljno, uz opasku da će na kraju poslanici morati da se parkiraju u parku.

Viktor Živojinović kaže da se nada će neko početi da obrazuje one poslanike koji ne znaju šta za osobe sa invaliditetom znače reljefne trake, ali, kako objašnjava, za neke od njih i dalje nema opravdanja.

“Mislim da je to stvar kućnog vaspitanja”, kaže on.

Nisu samo poslanici i ministri nezaintersovani za probleme osoba sa invaliditetom.

Jedan gledalac je televiziji B92 dostavio video snimak na kojem se vidi vozilo policije koje je u Vlajkovićevoj ulici u Beogradu parkirano upravo na mestu koje je predviđeno za osobe sa invaliditetom.


Izvor: B92

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: parking prostor i prava osoba sa invaliditetom
« Odgovor #14 poslato: Decembar 21, 2008, 12:45:04 pre podne »
"Poslanici da poštuju pravila"

19. decembar 2008.  Izvor: Beta
Beograd -- Komitet za bezbednost saobraćaja pozvao je poslanike da poštuju propise u oblasti saobraćaja i ne parkiraju vozila na mestima gde to nije dozvoljeno.

Povodom navoda da poslanici Skupštine Srbije često parkiraju svoje automobile na trotoaru ispred zgrade, i to na mestima koja su posebno obeležena za kretanje slepih osoba, Komitet je podsetio da je važećim saobraćajnm propisima na trotoaru zabranjeno zaustavljanje i parkiranje motornih vozila.

"Uvažavajući potrebu narodnih poslanika za parkiranje, i imajući u vidu opšti problem nedostatka parking mesta u centru Beograda, obraćamo se i sekretaru Narodne skupštine sa molbom da nađe rešenje i omogući parkiranje poslanicima na način koji će biti u skladu sa važećim propisima", navodi se u saopštenju.

Komitet za bezbednost saobraćaja je najavio i da će od gradskog Sekretarijata za saobraćaj tražiti da pomogne u rešavanju ovog problema uređenjem režima tzv. mirujućeg saobraćaja.

"Predložićemo Sekretarijatu da se vozilima Narodne skupštine i Vlade, dopunskom tablom dozvoli desno skretanje iz ulice kralja Milana u ulicu kneza Miloša u smeru ka Mostarskoj petlji, kao i levo skretanje iz ulice kneza Miloša u ulicu kralja Milana u smeru ka Terazijama", navela je ta nevladina organizacija.

Podsetimo, B92 juče je izveštavao o tome kako poslanici nepropisno parkiraju sovja vozila na trotoaru ispred zgrade Skupštine Srbije, i to na reljefnim trakama koje olakšavaju kretanje slepim i slabovidim osobama.
Izvor: B92

 

Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo korisnika i vlasništvo sajta www.hendidrustvo.info. Svaki korisnik ovog sajta je odgovoran za sadržaj svoje poruke koju objavi na sajtu. Sajt se odriče svake odgovornosti za sadržaj tih poruka. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je isključivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Ako su u pitanju tekstovi, koji prenose lične događaje i sudbine korisnika ovog sajta, za njih morate dobiti dozvolu od autora. Takođe, za ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatražite odobrenje od administratora www.hendidrustvo.info sajta ili autora teksta.